VOC-Maarssen streeft ernaar dat de vereniging niet alleen een sportieve maar ook een veilige omgeving is voor met name (maar niet alleen) de jeugdige leden.

Daarom is er een “Beleid omtrent ongewenst gedrag” opgesteld. Het benoemen van een of meerdere vertrouwenscontactpersonen is onderdeel van dit beleid. Om vertrouwenscontactpersoon te worden is wenselijk een cursus Vertrouwenscontactpersoon te volgen.

In het beleidsplan zijn de volgende punten opgenomen:

 • Gedragsregels van NOC*NSF
 • Relevante passages uit de gedragscode van de Nevobo
 • Aanstellen van een of meerdere vertrouwenscontactpersonen (VCP)
 • Aannamebeleid kader
 • Voorlichting

Gedragsregels van NOC*NSF

 • Om een voor alle leden zo veilig mogelijke sportomgeving te handhaven wil het bestuur van VOC-Maarssen seksuele intimidatie of andere vormen van intimidatie bespreekbaar maken binnen de vereniging.
 • Daartoe worden de NOC*NSF gedragsregels voor trainers/begeleiders en coaches door het bestuur van VOC-Maarssen onderschreven en op de website gepubliceerd.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen).
 • De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en /of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteit.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de desbetreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Uit de gedragscode van de Nevobo

Naast de gedragsregels van NOC*NSF maakt VOC-Maarssen gebruik van de “Gedragscode voor begeleiders in het volleybal” van de Nevobo.

VOC-Maarssen onderschrijft het volgende:

In de sportieve relatie tussen begeleider en speler kunnen bij zowel speler als begeleider gevoelens ontstaan, zoals verliefdheid, die zich niet verhouden met de relatie tot trainen of begeleiden.

Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en speler worden ten strengste afgeraden.

Het wordt sterk aangeraden om een van beide verhoudingen te verbreken, de seksuele of de sportbegeleider-relatie.

Overigens blijft onverkort regel 4 van de gedragsregels seksuele intimidatie van NOC*NSF gelden: “Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik”.

Het aanstellen van een of meerdere vertrouwenscontactpersonen

 • De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen, twijfels of signalen over zaken die met (seksuele) intimidatie te maken hebben.
 • De vertrouwenscontactpersoon moet gemakkelijk te benaderen zijn. Persoonlijk, telefonisch of via e-mail.
 • De vertrouwenscontactpersoon opereert volledig onafhankelijk van het bestuur en overig kader.
 • De vertrouwenscontactpersoon moet goed kunnen luisteren naar klachten en vragen van de hulpvrager en neemt alle vragen serieus.
 • De vertrouwenscontactpersoon handelt altijd in overleg met de hulpvrager maar kan bij strafbare feiten geen geheimhouding garanderen. (Aangifteplicht)
 • De vertrouwenscontactpersoon kent de wegen om de hulpvrager bij eventuele verdere acties te helpen, bijvoorbeeld verwijzing naar vertrouwenspersoon van NOC*NSF
 • De vertrouwenscontactpersoon is slechts verantwoording verschuldigd aan de ALV en wordt door het bestuur gesteund in zijn/haar functioneren.
 • De vertrouwenscontactpersoon wordt in de gelegenheid gesteld om aan de door NOC*NSF georganiseerde VCP training deel te nemen.
 • De vertrouwenscontactpersoon zorgt dat er specifiek voorlichtingsmateriaal aanwezig is.
 • De vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat het onderwerp “Seksuele intimidatie” binnen de vereniging op de agenda blijft.

Aannamebeleid trainers/coaches

 • Iedereen die als begeleider (waaronder trainers en aanvoerders) bij VOC-Maarssen wordt aangesteld ontvangt het “Beleid omtrent ongewenst gedrag van volleybalvereniging VOC-Maarssen”
 • Er wordt toestemming gevraagd aan de sollicitant om nadere informatie in te winnen bij de vorige club/werkgever. Indien de sollicitant geen toestemming geeft, kan dat een aanwijzing zijn om die persoon niet aan te nemen.
 • Bij de Nevobo wordt geïnformeerd of verenigingsrechtelijke sancties c.q. veroordelingen in verband met seksueel misbruik omtrent de persoon bekend zijn. Toestemming van de betrokkene is geen vereiste. Hij of zij zal wel op de hoogte gesteld worden.
 • In de wervingsprocedure zal de eis van een “Verklaring van goed gedrag” opgenomen worden. Een verzoek voor zo’n verklaring moet de sollicitant indienen bij de burgemeester. Deze verklaring wordt alleen afgegeven aan iemand zonder strafblad.

Voorlichting